Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet Domov Iris – 2024

Rozpočet 2024 naleznete ZDE

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 – 2026 Domov Iris

Výhled rozpočtu 2025 -2026 naleznete ZDE


Financování

Domov Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2023 byl provoz Domova Iris financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2023 činily 40.366.487,-Kč
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2023 ve výši 9.318.000,-Kč
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla v roce 2023 poskytnuta ve výši 16.260.000,-Kč
  4. Účelová neinvestiční dotace zřizovatele byla čerpána ve výši 4.410.000,-Kč
  5. Investiční dotace SMO byla poskytnuta ve výši 3.600.000,-Kč na rekonstrukci kotelny, včetně měření a regulace, 300.000,-Kč na pořízení dvou kusů hygienických křesel, 100.000,-Kč na pořízení průmyslové pračky a 250.000,-Kč na projektovou dokumentaci centrálního výtahu. Investice byly v roce 2023 realizovány.
  6. Investiční dotace MSK ve výši 340.000,-Kč byla poskytnuta na pořízení dvou kusů hygienických křesel a průmyslové automatické pračky

Ochrana oznamovatelů

Domov Iris, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 1223/13, Ostrava – Mariánské Hory, IČO 70631824 jako povinný subjekt dle 
zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon o ochraně oznamovatelů), informuje o základních zásadách
a principech na základě, kterých je možno podat oznámení o porušení právní úpravy ochrany oznamovatelů.

Základní informace k podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů včetně práv oznamovatelů

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon
o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti, který uvádí zákon a v souladu s ním upravuje směrnice Domova Iris.

Oznámení mohou podávat osoby vykonávající v Domovu Iris
               a) závislé práce v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
               b) dobrovolnickou činnost, nebo
               c) odbornou stáž, praxi

Oznámení obsahuje údaje o:
               a) datu podání oznámení;
               b) jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele
               c) jestli má jednání znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo      porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti;
               d) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení  směřováno, je-li jejich totožnost známa;
               e) důkazech, na jejichž základě je podáváno oznámení, jsou-li takovéto známy.

Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn
o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem. Oznamovatel má právo být písemně informován o výsledku posouzení podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo shledáno jako důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení.

Způsob podání oznámení

a) písemně v listinné podobě na předepsaném formuláři na adresu:   

Kausta & Ondrúš, advokátní kancelář s.r.o., Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava s označením obálky „Neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“

b)    elektronicky na emailovou adresu:  oznameniiris@kaustaondrus.cz

c)  osobně (ústně) v sídle pověřené osoby po předchozím sjednání termínu schůzky

Pokud se oznámení zakládá na nepravdivých informacích (tzv. vědomě nepravdivé oznámení), fyzická osoba se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bli