Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby Domova Iris


Charakteristika služby    

 Sociální služba obsahuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ubytování

 • Domov Iris má celkovou kapacitu 104 osob, z toho 29 mužů.
 • Celý objekt je bezbariérový, ubytovací část je dvoupatrová.
 • V přízemí jsou společenské místnosti, z nichž větší je používána zároveň jako jídelna.
 • Ubytovací část je členěna na čtyři oddělení s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji – většina pokojů je dvoulůžkových.
 • Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici prostorné koupelny a WC, přizpůsobené imobilním klientům, malé jídelny a pracovny ošetřujícího personálu.
 • Všechny místnosti jsou přístupné z centrální chodby.
 • K objektu přiléhá zahrada s altánky.

Cílová skupina

Cílovou skupinou poskytované služby jsou dva okruhy osob:

 • Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.
 • Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.
 • Domov Iris je registrovanou službou Domova pro seniory. Není registrován jako Domov se zvláštním režimem a ani takovým oddělením Domov Iris nedisponuje.

Stravování

 • Strava je připravována ve vlastní kuchyni.
 • Domov poskytuje klientům celodenní stravování na základě předem uveřejněného jídelníčku.
 • Naše kuchyně připravuje stravu 4x denně ve třech dietách (normální, šetřící – žlučníková a diabetická).
 • Třikrát týdně si klienti mohou vybrat z nabízených jídel.
 • Speciální dietní režimy je nutné dohodnout individuálně a závisí na možnostech Domova.
 • Stravu je možno upravit dle individuálních potřeb s ohledem na zdravotní stav klientů.
 • Vaříme pouze pro klienty Domova Iris a jejich zaměstnance.

Poskytované služby

 • Sociální služby a poradenství zajišťují sociální pracovnice.
 • Přímou obslužnou ošetřovatelskou péči zabezpečují vyškolení pracovníci sociální péče.
 • Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytuje klientům tým odborných zdravotnických profesí.
 • Praktický lékař v blízkosti je schopen zajistit klientům zdravotní péči, včetně návštěvní služby.
 • Klientům poskytujeme sociální služby na základě individuálně určených potřeb, přání a schopností, což je zachyceno procesem individuálního plánování.
 • Smyslem je podpora soběstačnosti a co nejdelší zachování stávajících schopností a dovedností s ohledem na zdravotní stav a sociální situaci klientů.

Volnočasové a zájmové aktivity

 • Domov Iris nabízí svým klientům pravidelné volnočasové a zájmové aktivity, které přispívají k udržování co největší aktivity a k vyplnění volného času klientů. Účelem těchto aktivit je procvičování kognitivních funkcí, jemné motoriky, podpora a pomoc při zvládání denních činnosti.
 • Nabízíme např. hudební, pěvecké setkávání, společné nebo individuální kondiční cvičení, nácvik všedních denních činností, skupinové i individuální cvičení paměti a kognitivních funkcí, využívání prvků bazální stimulace a jiné.
 • Dále pořádáme tematická kulturní vystoupení či krátké výlety (návštěvy zajímavých míst v rámci Ostravy a přilehlého okolí), zájmové akce s klienty (kavárnička, pečení s klienty apod.).
 • Na akcích a aktivitách pořádaných Domovem Iris jsou pořizovány fotografie za účelem prezentace našeho zařízení.

Informace pro návštěvníky

 • Domov Iris podporuje naše klienty v kontaktech s rodinnými příslušníky a jejich blízkými při vzájemných návštěvách.
 • Návštěvníkům našich klientů jsme otevřeni každý den od 8 do 18 hodin.
 • Po dohodě s personálem je možné si dohodnout i jinou dobu návštěvy.

Spolupráce s dobrovolníky

 • Domov Iris dlouhodobě spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava.
 • Smyslem dobrovolnictví je zajišťování kontaktu se sociálním prostředím, vyplňování volného času našim klientům a spolupráce se zaměstnanci Domova při naplňování individuálních potřeb klientů.
 • Dobrovolníci chodí s klienty na procházky, společně si povídají, přináší nové informace a podněty, předčítají jim z knih, účastní se společně s klienty společenských akcí pořádaných Domovem nebo vykonávají jakoukoliv další činnost, která přináší jak našim klientům, tak také dobrovolníkům radost.

Kontaktní osobou dobrovolníků v našem domově je sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu:

Bc. Miroslav Sich
Telefon: 596 621 689, 602 785 358
E-mail: sich@iris-ostrava.cz


Koordinátorem dobrovolníků pro Domov Iris p. o. v organizaci ADRA je Hana Kozubková
tel. 732 466 403
mail: hana.kozubkova@adra.cz

Více informací získáte na adrese:
https://adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/ostrava/