Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí


Prvním krokem k přijetí do Domova Iris je zapotřebí vyplnit žádost o zařazení do pořadníku a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (vyjádření lékaře, které je součástí žádosti může být nahrazeno aktuální lékařskou zprávou, popřípadě Propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení, ne starší jednoho měsíce. Lze doložit v kopii)

Žádost o zařazení do pořadníku k tisku nebo stažení je k dispozici zde [formulář ke stažení] nebo je k dispozici na vyžádání v listinné podobě na vrátnici zařízení (i v mimopracovní době, o víkendu a svátku). Žádost v listinné podobě je rovněž k dispozci v úředních hodinách v kanceláři sociálního pracovníka pro jednání se zájemcem o službu (viz.níže)

Žádost může být do Domova doručena osobně každý pracovní, mimopracovní den i svátek na vrátnici domova nebo sociálnímu pracovníkovi v jeho úředních hodinách (viz.níže). Lze také doručit jak poštou, tak elektronicky přílohou na e-mail sich@iris-ostrava.cz.

Po doručení žádosti sociální pracovník posoudí, zda zájemce splňuje cílovou skupinu.

Následně do 30 dnů sociální pracovník kontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodováná dle stanovených kritérií.

Protože nejsme schopni po provedení sociálního šetření z kapacitních důvodů uzavřít smlouvu se všemi zájemci, kteří o službu požádají (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 91, odst. 3, pís. b), bude každá prošetřená žádost zařazena do pořadníku zájemců (Evidence žadatelů, se kterými nelze uzavřít smlouvu z kapacitních důvodů) (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 88, pís. b).

Pokud si  v souvislosti s procesem k přijetí do Domova Iris chcete prohlédnout domov, kontaktujte sociálního pracovníka pro jednání se zájemcem o službu (v době opatření proti viru Covid 19 musí zájemce i doprovod splňovat podmínky pro návštěvy v Domově – viz. úvodní strana webu).

Pokud žádost zájemce bude výběrovou komisí vybrána k přijetí, bude o tomto rozhodnutí informována kontantní osoba, nebo uvedený poskytoval péče v žádosti, s kterým budou dojednány konkrétní podmínky nástupu do služby.


Cílovou skupinou Domova Iris jsou dva okruhy osob:

a) Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

b) Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.


Domov neposkytuje službu v následujících případech:

  • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • zájemce trpí akutní infekční nemocí.
  • zájemce trpí vážnou duševní poruchou, která narušuje závažným způsobem kolektivní soužití.
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.

Sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu:

Bc. Miroslav Sich      telefon: 596 621 689 nebo 602 785 358                      e-mail: sich@iris-ostrava.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 9.00 hod. – 12. 00 hod. 13.00hod. – 15.00 hod.
Úterý sociální šetření po předchozí domluvě objednaní zájemci
Středa 9.00 hod. – 12. 00 hod. 13.00hod. – 15.00 hod.
Čtvrtek sociální šetření po předchozí domluvě objednaní zájemci
Pátek sociální šetření nebo po předchozí domluvě objednaní zájemci

Sociální šetření probíhá v místě pobytu zájemce o službu, tedy mimo budovu Domova IRIS