Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí


Prvním krokem k přijetí do Domova Iris je zapotřebí vyplnit formulář, který má dvě části, a to Žádost o zařazení do pořadníku a Vyjádření ošetřujícího lékaře. K řádnému zaevidování žádosti je nutno doložit obě části formuláře (Vyjádření lékaře nemusí být doloženo na formuláři Domova Iris, může být nahrazeno aktuální lékařskou zprávou praktického lékaře, Propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení apod. Vyjádření lékaře by nemělo být starší cca jednoho měsíce).


Žádost o zařazení do pořadníku a Vyjádření ošetřujícího lékaře k tisku nebo stažení je k dispozici zde [formulář ke stažení]


Formulář Žádosti a Vyjádření je také k dispozici na vrátnici zařízení (i v mimopracovní době, o víkendu a svátku). Žádost a Vyjádření lze obdržet v úředních hodinách v kanceláři sociálního pracovníka pro jednání se zájemcem o službu (viz.níže)


Žádost a vyjádření lékaře může být do Domova doručena osobně každý pracovní, mimopracovní den i svátek na vrátnici domova nebo sociálnímu pracovníkovi v jeho úředních hodinách (viz.níže). Lze také doručit jak poštou, kurýrem, nebo elektronicky přílohou na e-mail sich@iris-ostrava.cz.


Po doručení žádosti a vyjádření lékaře sociální pracovník posoudí, zda zájemce splňuje cílovou skupinu. Následně do 30 dnů sociální pracovník kontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodováná dle stanovených kritérií.


Protože nejsme schopni po provedení sociálního šetření z kapacitních důvodů uzavřít smlouvu se všemi zájemci, kteří o službu požádají (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 91, odst. 3, pís. b), bude každá prošetřená žádost zařazena do pořadníku (Evidence žadatelů, se kterými nelze uzavřít smlouvu z kapacitních důvodů) (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 88, pís. b).


Pokud si  v souvislosti s procesem k přijetí do Domova Iris chcete prohlédnout domov, kontaktujte sociálního pracovníka pro jednání se zájemcem o službu (v době  protiepidemiologických opatření musí zájemce i doprovod splňovat podmínky pro návštěvy v Domově – v případě vyhlášení opatření budou podmínky vyvěšeny na webu Domova Iris).


Pokud žádost zájemce bude výběrovou komisí vybrána k přijetí sociální pracovník Domova Iris (vedoucí oddělení, kde bude zájemce přijat)  o tomto rozhodnutí informuje telefonicky zájemce osobně, nebo telefonicky jedná prostřednictvím kontaktní osoby. Se zájemcem nebo aktuálním poskytovatelem péče, který o zájemce v době rozhodnutí o přijetí pečuje, budou dojednány konkrétní podmínky nástupu do služby.


Domov Iris je registrovanou službou Domova pro seniory. Není registrován jako Domov se zvláštním režimem a ani takovým oddělením Domov Iris nedisponuje.


Cílovou skupinou Domova Iris jsou dva okruhy osob:

a) Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

b) Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.


Domov neposkytuje službu v následujících případech:

  • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • zájemce trpí akutní infekční nemocí.
  • zájemce trpí vážnou duševní poruchou, která narušuje závažným způsobem kolektivní soužití.
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.

Sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu:

Bc. Miroslav Sich      telefon: 596 621 689 nebo 602 785 358                      e-mail: sich@iris-ostrava.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 9.00 hod. – 12. 00 hod. 13.00hod. – 15.00 hod.
Úterý sociální šetření po předchozí domluvě objednaní zájemci
Středa 9.00 hod. – 12. 00 hod. 13.00hod. – 15.00 hod.
Čtvrtek sociální šetření po předchozí domluvě objednaní zájemci
Pátek sociální šetření nebo po předchozí domluvě objednaní zájemci

Sociální šetření probíhá v místě pobytu zájemce o službu, tedy mimo budovu Domova IRIS