Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí


K přijetí do Domova Iris je zapotřebí vyplnit žádost o přijetí a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (Vyjádření lékaře může být nahrazeno aktuální lékařskou zprávou, popřípadě Propouštěcí zprávou, ne starší jednoho měsíce. Vše lze doložit v kopii.)

Žádost je k dispozici zde v odkazu [formulář ke stažení] nebo na vyžádání v listinné podobě na vrátnici zařízení.

Žádost může být do Domova doručena každý pracovní i mimopracovní den na vrátnici, sociálnímu pracovníkovi v jeho úředních hodinách (viz.níže), listinnou poštou, případně elektronicky na e-mail sich@iris-ostrava.cz.

Po doručení žádosti sociální pracovník posoudí, zda zájemce splňuje cílovou skupinu.


Cílovou skupinou Domova Iris jsou dva okruhy osob:

a) Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

b) Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.


Domov neposkytuje službu v následujících případech:

  • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • zájemce trpí akutní infekční nemocí.
  • zájemce trpí vážnou duševní poruchou, která narušuje závažným způsobem kolektivní soužití.
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.

Poté nejpozději do 30 dnů sociální pracovník kontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodováná dle stanovených kritérií.

Protože nejsme schopni z kapacitních důvodů schopni uzavřít smlouvu se všemi zájemci (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 91, odst. 3, pís. b), je žádost po provedení sociálního šetření zařazena do pořadníku zájemců o službu (zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 88, pís. b).

Pokud si  v souvislosti s procesem přijetí do Domova Iris chcete prohlédnout domov, kontaktujte sociálního pracovníka pro jednání se zájemcem o službu (v době opatření proti viru Covid 19 musí zájemce i doprovod splňovat podmínky pro návštěvy v Domově – viz. úvodní strana webu).


Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:
Bc. Miroslav Sich
s  ociální pracovník     telefon: 596 621 689, 602 785 358     email: sich@iris-ostrava.cz