Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Koncepty péče


Biografická péče v Domově Iris

Biografická péče je jedna ze základních konceptů péče v našem zařízení postavená na individuálním přístupu vycházejícím z velmi dobré znalosti klienta, jeho životního příběhu, zvyklostí, zálib, rituálů, schopností, dovedností a potřeb. Díky dostatečnému množství informací můžeme poskytnout adekvátní péči, dokážeme porozumět specifickému chování klientů a předcházet konfliktní situacím, zajistit klientovi pocit bezpečí, pohody a osobní integrity.

foto: tomhussey.com

Náš profesionální tým vnímá klienta jako osobnost, jedinečnou bytost s celou jeho historií a využívá znalosti biografické péče k porozumění tomu, co je pro klienta prioritní, co rozhýbe jeho psychiku a následně i tělo, k odhalení způsobu, jakým podpořit klienta v jeho autonomii a jeho schopnosti se rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle, jakým způsobem aktivizovat, reaktivizovat či stimulovat klientovy psychické schopnosti a dovednosti.

Biografická péče je zaměřena na aktivní vyhledávání a saturaci potřeb nejen tělesných, ale také psychických, sociálních a spirituálních. Cílem biografické péče je podpořit schopnost sebepéče a schopnost soběstačnosti klienta.

Na základě cílené práce se vzpomínkami klienta, jeho biografií, můžeme dlouhodobě zmírnit proces regrese. Biografické údaje mají pro naši péči velký význam při stanovování cílů a přístupů k potřebám, přáním a zájmům našich klientů.

Práce s biografií klienta přináší do péče nový potenciál, kdy každý životní příběh, každá biografie je jedinečná, a tím představuje jedinečnost každého člověka jako osobnosti, která má svá přání a potřeby ve vztahu k poskytované péči.

Práce s biografií má kognitivní, emocionální a sociální rovinu.

 • Kognitivní rovina podporuje komunikační dovednosti, koncentraci a paměť.
 • Emocionální rovina připomíná klientovi příjemné pocity, radosti z pěkných časů a posiluje osobní identitu.
 • V sociální rovině je velmi důležité udržení rodinných vztahů, vztahů s přáteli a osobami blízkými. Účel sociální roviny lze také spatřovat při práci ve skupinách, kdy má klient pocit „ještě někam patřím“ a při seznámení s ostatními klienty. Na základě biografie jsou tvořeny také aktivizační programy (výlety, koncerty, návštěvy divadla apod.), při kterých mají osoby blízké našim klientům významnou roli.

Základním cílem je podpořit celkovou kvalitu života klienta.

Přínos biografické péče

 • Pokud známe biografická data, jsou rychleji odhaleny potřeby a přání klienta.
 • Je maximálně zvýšena možnost správné interpretace pozorovaného chování klienta personálem.
 • Práce s biografií spojuje klienta s realitou všedního dne a tím podporuje všechny složky orientace.
 • Práce s biografií prohlubuje kontakt s klientem a také pocit důvěry.
 • Osobní individualita klienta je odhalena a vnímána odborně a s respektem.
 • Práce s biografií slouží jako komunikační instrument napomáhající klientům v adaptaci na nové prostředí.
 • Práce s biografií obohacuje komunikaci, která je plná života, a nikoliv prázdných frází, znalost biografie snižuje komunikační bariéry.
 • Díky znalosti biografie jsou staré zvyky a rituály zachovány, a tím je podporován pocit bezpečí a pocit generační sounáležitosti.
 • Vzpomínky na staré dobré časy znovu oživují pozitivní emoce klienta a aktivují jeho emoční život.
 • Práce s biografií napomáhá klientovi si co nejdéle zachovat orientaci vlastní osobou, která je zejména u seniorů se symptomy demence stěžejní pro celkovou orientaci.
 • Denní harmonogram je organizován dle informací z biografie klienta, a tím je zachována a podporována orientace časem a situací.
 • Znalost biografie nám umožňuje pomoci klientovi v prostorové orientaci.
 • Biografie je pro terapii prostředím základním zdrojem informací, které jsou využity k vybavení pokoje a prostředí Domova bytovými doplňky, které hrají pro klienta důležitou roli.
 • Správně nastavený harmonogram dne, který je určen na základě znalosti biografie, zvyšuje orientační a adaptační potenciál klienta.
 • U klientů se symptomy demence se snažíme cíleně o zlepšení kognitivních funkcí a také o co nejdelší zachování schopností a dovedností v kontextu s prožitým životem klienta a jeho zvyky a rituály.

 Při práci s biografickými daty se všichni pracovníci řídí etickými zásadami pro práci s biografií klienta.

Etické zásady pro práci s biografií klienta

 1. Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta.
 2. Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
 3. Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu klienta.
 4. Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.
 5. Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.
 6. Zachování mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi klientem a pečujícím.
 7. Neseme plnou odpovědnost za získané informace od klienta a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, klientům a jejich rodinám, včetně partnerů a celé společnosti.
 8. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem/seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
 9. Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela klientům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života.
 10. Pečující nikdy nesoudí život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.

Dlouhodobě spolupracujeme s PhDr. Evou Procházkovou, PhD., autorkou koncepce „Biografické péče o seniory®“, která poskytuje našemu týmu podporu při zavádění koncepce do praxe formou pravidelných konzultací a vzdělávání.

zdroj: PROCHÁZKOVÁ, E., Biografie v péči o seniory. Praha: Grada Publishing a.s., 2019. ISBN 978-80-271-1008-7.

PhDr. Eva Procházková, Ph.D. je specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí. Aktivně propaguje humanizaci péče o seniory na základě práce s biografií klienta. V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebinbio.cz) a propaguje model Biografické péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech, odborných konferencích a svou činností na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje svými poznatky z přímé praxe. Věnuje se vědeckovýzkumným aktivitám v oblasti geriatrie a gerontopsychiatrie v České republice a také v zahraničí v rámci spolupráce s prof. Erwinem Böhmem.