Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Parkoviště s propustným povrchem

Datum publikování: 04.11.2021

Název akce: Parkoviště s propustným povrchem

Reg. číslo akce: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011428

Stručný popis akce:

Projekt obsahuje vybudování parkoviště s propustným povrchem, jež bude sloužit pro zaměstnance Domova Iris, pro návštěvníky klientů domova, příp. širokou veřejnost. Součástí projektu je také odvodnění zpevněné plochy a veřejné osvětlení. Cílem je vybudovat místo pro parkování za současného splnění podmínek efektivního hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu města.

Cíle a výsledky:

Cílem akce je vybudovat osvětlené parkoviště s kapacitou 19 míst (vč. 1 místa pro ZTP), za současného splnění podmínek efektivního hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu SM Ostrava. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti při parkování a k pozitivnímu vlivu na životní prostředí v důsledku vybudování zpevněné plochy se součinitelem odtoku do 0,5 včetně.

Harmonogram: 5/2021 – 12/2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí