Přeskočit na obsah
logo Ostrava

VOLBY 2020 – INFORMACE PRO KLIENTY A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, KTEŘÍ NEMAJÍ TRVALÝ POBYT V DOMOVĚ

Datum publikování: 22.09.2020

Informace pro volby do zastupitelstev krajů

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu.

Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy voličský průkaz dostane

Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.